Obsługa techniczna nieruchomości obejmuje:

 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
 • Możliwość zapewnienia nadzoru inspektora budowlanego, sanitarnego, elektrycznego podczas wykonywanych prac remontowych (oddzielna umowa).
 • Zlecanie kontroli technicznej i okresowych przeglądów corocznych i pięcioletnich nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie zgodnie z Prawem budowlanym.
 • Ustalenie i przygotowanie harmonogramu przeglądów nieruchomości.
 • Zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku.
 • Zapewnienie i nadzór nad bieżącą obsługą, eksploatacją nieruchomości, kontrola nad usuwaniem awarii i jej skutków.
 • Przygotowywanie planów remontowych niezbędnych do wykonania w najbliższym czasie, jak również w ciągu najbliższych lat.
 • Prowadzenie rejestru zgłoszonych awarii, usterek, uwag, wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, organizowanie konkursów ofert na wykonanie prac remontowych.
 • Przygotowanie zakresu robót do wykonania wraz z określeniem technologii.
 • Nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje, uczestnictwo przy odbiorze tych prac.
 • Rozliczenie wykonanych prac, egzekwowanie gwarancji na wykonane roboty.