Obsługa eksploatacyjno-administracyjna obejmuje:

 • Reprezentacja Wspólnoty na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przed wszystkimi urzędami, instytucjami, organami administracji państwowej i samorządowej.
 • Reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.
 • Protokolarne przejęcie pełnej dokumentacji nieruchomości od poprzedniego zarządcy.
 • Przeprowadzenie czynności w sprawie nadania Wspólnocie numer NIP i Regon.
 • Otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek.
 • Przygotowanie planu finansowego, projektów uchwał, zebrań właścicieli.
 • Przygotowanie propozycji statutu lub regulaminu Wspólnoty.
 • Przygotowanie propozycji regulaminu porządku domowego Wspólnoty.
 • Ubezpieczenie nieruchomości.
 • Przygotowanie umów z dostawcami i odbiorcami mediów, oraz z innymi dostawcami usług.
 • Możliwość przebywania codziennie administratora w uzgodnionym czasie na terenie nieruchomości.
 • Łatwy kontakt z administratorem, udzielanie wszelkich informacji i wyjaśnień.
 • Nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej.
 • Zaopatrzenie w rzeczy i materiały potrzebne do bieżącej eksploatacji.
 • Prowadzenie wszelkiej korespondencji dotyczącej nieruchomości wspólnej.
 • Prowadzenie książki korespondencji.
 • Założenie i prowadzenie teczek właścicieli lokali.
 • Prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali.
 • Prowadzenie ewidencji stanów liczników głównych i indywidualnych.
 • Zapewnienie dostaw usług komunalnych; zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu, firmami wywożącymi śmieci i innymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.
 • Prowadzenie rejestru polis ubezpieczeniowych związanych z nieruchomością wspólną.
 • Dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji.
 • Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnot Mieszkaniowej.
 • Wydawanie poświadczeń i zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, pomocy społecznej i innych.
 • Spisywanie protokołów zalań i innych w celu przekazania ubezpieczycielowi.
 • Wyszukiwanie firm świadczących usługi; negocjowanie cen i warunków umów.

Zakres usług może zostać rozszerzony o usługę sprzątania, na życzenie Wspólnoty. Koszt wspólnoty zostanie ustalony po dokładnym zapoznaniu się z zakresem prac.